تدریس خصوصی فلسفه

تدریس خصوصی فلسفه

آموزشگاه علمی میرابی ۰۹۱۰۲۸۷۸۵۲۱

تدریس خصوصی فلسفه

آموزش فلسفه ۱۲ انسانی و کنکوری

تدریس خصوصی فلسفه

کلاس نکته و تست فلسفه کنکور

آموزش فلسفه رشته علوم انسانی

تدریس خصوصی منطق و فلسفه

تدریس خصوصی منطق

تدریس فلسفه اسلامی- تدریس فلسفه غربی

تدریس خصوصی فلسفه دوزادهم

ما بعدالطبیعه- هدف ما بعدالطبیعه- فطرت اول و ثانی- دین و فلسفه

روش پیشوایان دین

فلسفه یونان- نهضت ترجمه- ترجمه های فلسفی- تاثیر در تفکر مغرب زمین

تکامل فلسفه اسلامی- مبانی حکمت مشاء- اصل واقعیت مستقل از ذهن- مغایرت وجود و ماهیت

تدریس خصوصی زبان و ادبیات فارسی

تدریس خصوصی عربی پایه دهم یازدهم و دوازدهم

تدریس خصوصی عربی نهم

تقسیم وجود- علت و معلول- علیت- ملاک نیازمندی معلول به علت- علت تامه و علت ناقصه

سنخیت علت و معلول- تسلسل علل باطل است.

برهان فارابی- نظام متقن- جواز تعمیم- مراتب موجودات در نظام هستی

نمایندگان مکتب مشاء- فارابی- شخصیت علمی و فلسفی- فلسفه سیاسی- سعادت و مدینه

مدینه فاضله- ریاست مدینه فاضله- سیاست و سعادت- مدینه جاهله- معلم ثانی

تدریس خصوصی فلسفه و منطق

ابن سینا- تالیفات و شاگردان ابن سینا- انسان و جهان- عشق به هستی- جکمت مشرقی

تاثیر ابن سینا- افول حکمت مشاء- زمینه پیدایش- غزالی- فخر رازی

روش اشراق- مدارج دانایی- منابع حکمت اشراق- حقیقت واحد- تمثیل اشراق- جغرافیای عرفانی

آفرینش و اشراق- سهروردی- قاعده امکان اشرف- مراتب انوار- نظریه شناخت- علم حصولی و علم حضوری

معلوم بالذات- معلوم بالعرض- اشراق و روشنایی- اشراق نفس

بودا یعنی کسی که از نظر درونی روشن شده است.

تدریس خصوصی روانشناسی یازدهم- تدریس خصوصی فلسفه

خواجه نصیر طوسی- علامه طباطبائی

از نظر سهروردی نور ظاهری و باطنی داریم

کتاب عقل سرخ- پرواز جبرئیل کتابهای رازآلود سهروردی هستند

آموزش دروس تخصصی علوم انسانی- تدریس روانشناسی منطق و فلسفه

تدریس منطق و فلسفه اسلامی و غربی

آموزش فلسفه اسلامی و نظریات ابن سینا سهروردی علامه طباطبایی

تدریس خصوصی فلسفه

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

keyboard_arrow_up